• 20.0 credits
  • Startdatum: 17 november 2023
    Lesplanning: zie uurrooster

    Module 1 gaat door in het FPC in Gent
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding richt zich voornamelijk tot verpleegkundigen die in het brede domein van de forensische zorg werken en zich hierin verder willen verdiepen.  

Paramedische beroepen kunnen zich inschrijven als ze een begeleidende functie binnen de forensische zorg hebben Ook bachelors i/d orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociaal werk en maatschappelijke veiligheid kunnen zich inschrijven voor dit postgraduaat.

Ervaring is een meerwaarde gezien er beroep op gedaan wordt tijdens de opleidingsdagen. Ervaring vormt nl. het vertrekpunt van verdere ontplooiing.

Certificering

Na het afwerken van de verschillende modules en het slagen in de examenonderdelen per module ontvangt de cursist met een bachelor diploma het postgraduaat getuigschrift, niet bachelors ontvangen een getuigschrift.


Meer info

De forensische tak is een boeiend en complex gegeven waarbij telkens een balans gezocht wordt tussen psychosociale hulpverlening en justitie enerzijds en tussen zorg en veiligheid anderzijds. De opleiding tracht de complexiteit van deze specifieke expertise te ontwarren door zich te richten op vier modules met telkens een andere invalshoek, nl. forensisch kader, forensische begeleidingsrelatie, forensische behandeling en werkveldverkenning.  
We combineren telkens een theoretisch aanbod met vaardigheidstrainingen en toepassingen. Het werkveld, het onderwijs, de ervaringen en inbreng van de deelnemers leveren deskundige input voor de opleiding. 
Ervaringsgerichte werkvormen worden gebruikt. Het aftoetsen van de eigen werkervaringen met anderen en reflecteren over de eigen praktijk in perspectief van de aangereikte kaders, staan hierbij centraal. 

Module 1: Forensisch kader (5stp) 

Het doel van deze module is het verwerven van een theoretische basis over het interneringsstatuut. Vertrekkend vanuit het wetgevend kader rond detentie verkennen we de weg naar het interneringsstatuut. Specifieke concepten zoals risicomanagement, delictketen en criminogenese lichten we verder toe. We staan stil bij het forensisch zorglandschap, de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie en enkele belangrijke therapeutische strekkingen zoals schematherapie en milieutherapie.  

Binnen de forensische zorg is het omgaan met dwang/drang en vrijheidsberovende maatregelen een belangrijk spanningsveldBovendien hebben ze een weerslag op het therapeutisch klimaatDaarom nemen we beide items ook op in deze module.  

Module 1 (17/11 - 12/01/2024) gaat door in het FPC in Gent 

Module 2: Forensische begeleidingsrelatie (5stp) 

In deze meer praktisch gerichte module zoomen we dieper in op de specifieke rol van een begeleider in de forensische zorgcontext. We houden hierbij rekening met het spanningsveld tussen zorgen en beveiligen. Verschillende belangrijke thema’s binnen de begeleidingsrelatie komen aan bod. Deze thema’s bespreken we telkens vanuit het forensisch perspectief en we koppelen ze aan een specifiek praktisch gespreksvaardigheidsonderdeel.  


Module 3: Forensische behandeling (5stp) 

In deze derde module krijgen de studenten de mogelijkheid om kennis te maken met enkele  relevante (forensische) bouwstenen voor behandelkaders. Verder lichten we de werkmodellen Risk Need en Responsivity en Good Lives praktisch toe, diepen we het werken met signaleringsplannen uien bespreken we enkele forensische observatie instrumenten. Bepaalde psychopathologieën en psychofarmaca komen eveneens aan bod. Ten slotte bekijken we het thema seksualiteit, vanuit delinquent perspectief en vanuit het perspectief van seksualiteit binnen zorginstellingen.  


Module 4: Werkveldverkenning/ stage (5stp) 

In de laatste module maken we kennis met een aantal good practices, initiatieven ter humanisering van detentie en bezoeken we een aantal forensische settings om een bredere kijk op het forensische landschap te krijgen. In deze module wordt eveneens een studiedag georganiseerd waaraan de studenten gratis deelnemen.  

Dit postgraduaat gaat niet over forensische geneeskunde, forensisch laboratoriumonderzoek, crime scene management of forensische verpleegkunde voor slachtoffers van seksueel geweld. Voor dit laatste kan je je richten tot het postgraduaat forensische verpleegkunde. 


Meer opleidingen op Continue.be
Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES. Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.

Programma

Forensisch kader

5.0 credits

Forensische begeleidingsrelatie

5.0 credits

Forensische behandeling

5.0 credits

Werkverkenning

5.0 credits

Inschrijven

Bedrijfsinfo